پن'دار

پن'دار هستم...

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

دولتی که ظهور...

‏‎#دولت_مهدوی دولتیست که

روح حاکم بر دولت ، دولت‌مردان را مهدوی کند

و دولت‌مردان ، روح اسلام را حاکم بر دولت و جامعه کنند...


باید ‎#تربیت کرد!

دولت مهدوی مقدمه ‎#تمدن_مهدوی ست...


‎#الهم_عجل_لولیک_الفرج

۰ نظر
شد نبود! بلکه شد!

شد نبود! بلکه شد!

دقت که میکنیم

فیلم های رده بزرگسال

فیلم هاییست در واقع

یا حتی در آینده

اما به شدت واقع بینانه...

فیلم هایی که هست ها را مینمایاند...

یا فوقش کمی قلقلکش میدهد

ولی برای تثبیتش میجنگد...


اما در رده نوجوان چیزی دیگر دیده میشود!

نور!

امید...

فیلم هایی آخر الزمانی

یعنی پایان دوره ای از زندگی اجتماعی بشر

یک نفر

و بعد... انفجار!

#تغییر...

فیلم هایی آرمانگرا...

واقع را زیر و آرمان را رو میکند...


حداقلش خودشان را تغییر میدهند...


هرچه بزرگسالش جهد بلیغ در ثبوت خود دارد

نوجوانش تغییر میکند...

از دست میدهد...

اما به هدف میرسد!


نوجوان نور میخواهد...

میجنگد

نه برای حال بودن آینده

بلکه برای آینده شدن حال!

#شدن...


بشویم!

یا علی مددی!

۰ نظر