همین ها که اینجا میبینید را 

هیچ‌کدامشان!

کمی خودمانی تر

با کمی موتون ناخودآگاه نوشت

بفرمایید

ویترینمان در ایتا را مزین به نشانگر موشواره‌تان و یا سر انگشت گرام کنید...


بفرمایید :)