بوی خاک میداد لباسش...

انگار کاری داشت!


کاری نداری؟

بفرما خاک!...
شاید بگویید که زیاد از مرگ میگویم!

خوب امکان دارد که میان زندگیمان ، تفننا قدری بمیریم!

احتمالات را در نظر بگیریم!...؟