بینیم گرفته...

شایط بی ربد

ولی دلم هم...

شایت طر بیربد

ولی هوا هم!

حالم هم!


برای همین

این بازی مزحک را ادامه نمیدهم!

شایت

همین ادامه ندادن هم بیربد باشط!