-ولشون کن بابا نمیخواد بری روز قدس

+چرا؟

- چون اینا با ما خوب نیستن!

+کی گفته؟

-دشمنمون!

پ.ن: دوست را حرف دشمن نفروشیم!