بنده هستم...

البته اگه خدا قبول کند که ان شالله که کناد...

محمد حامد

طلبه 

بسیجی

به قول امیرخانی ریشو


و اینکه

پن دار هستم

چیز هایی هم مینویسم البته بهتر است جدی نگیرید...

بگذریم!

فکر نکنم نیاز باشد بدانید نام پدرم علیرضاست و زادگاهم اصفهان است!

وخیلی چیز های دیگر...

آخر خودتان بهتر میدانید!

اینجا مجازی حقیقت دارد...

و من حقیقی مجاز شده ام...


بحثی هم درمورد جنون داشتم...

که بماند!

یالیلیپ.ن: https://profile.ir/pen_daar