به نام او...

مینویسم برگ اولی را در برگ آخر...

به امید روزی که برگ آخر این دفتر مزین شده باشد به خبری...

"مهدی آمد"

#یاعلی