مرگ...

چیست این راز بزرگ؟


پ.ن:  پیامی کاری داشتید در خدمتم...