دق نامه هایی از جنس خیانت یا خیانت بینیسم!
چندیست موتون اینترنتی تبدیل شده به دق نامه ای از جنس خیانت
از جنس گریه ، آه ، درد...
همان خزعبلاتی که برخی از سر وهم روی کاغذ ملصق بر دیوار اتاق مجازیشان میریزند...
که فلانی من را گذاشت و با بهمانی رفت به...
یا اینکه آی فلانی! من بهمانی هستم که با هیچ بادی ،بیدی نشدم!
و یا حتی یک کلمه : هه...

و در یک کلمه...
همه اسیر بازی غرب شدیم...
من  ،  تو  ،  او  

بازی که اول و وسط و آخرش پوچ است...
بازی که جایزه اش پایین آوردن خلق است
بازی که آخرش حس خیانت و بی اعتمادیست
بازی که در آن کلک و دروغ و فریب را می آموزیم...
بازی که...
و ما را پیروی مکتب خیانت بینیسم کردند...!

ادامه دارد...؟