گذشتن از #من و رسیدن به #تو

مقدمه ایست برای وصال #او!

و اوست انتهای آرزوها...

آرامش

در او 

خلاصه میگردد!

آرامشی توام با جنون...

مرحله ی آخر...


یالیلا!