همون سه نقطه لازم و کافی و مکفی و همه هست!


حوصله ی شرح قصه...

نیست؟

هست؟


هست؟

که اگر باشد میگویم که...

نیست؟

که اگر بود میگفتم که...!


طبق معمول بگذریم!پ.ن: احساس میکنم بیشتر گربه ها فهمیده‌ان!

         چون میدونن که طرف انسان اومدن در مسلکشون تقبیح شدست!

          بالاخره آن ها حیوانند و برخی ان‌سان‌ها عن هم اضل! و ظاهر انسان باطن را زیاد نمایش نمیدهد!

خرد که قید مجانین عشق میفرمود

به بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه!