اگر برای نان با آمریکا سازش کنیم

آن چیز که عایدمان میشود #نان نیست #استخوان است...