امروز گذشت…

امروز ها میگذرد…


امام…

 قبول کنید سخت است!

منی که او را ندیدم دارم در فراقش مینالم!

آن که اورا دید باید چه کند؟


امام باید میپرید

از شواهد و قرائن پیداست..

از دردی که چندسال قبل داشت و چند سالی قطع شد و دوباره ظاهر گشت مشخص است


امام باید میرفت…


همیشه یکی از بزرگترین سختی های یک نظام

انتقال قدرت است

به خصوص اگر آن قدرت ، کلید دار قلب مردم هم باشد…


امام رفت و آقا سید علی جوان آمد…

باید همان حب را بلکه بیشترش را به ایشان داشت…

به نازدانه ی امام…

داریم!

برای همین از رفتن که میگوید کمرم میلرزد!

آماده ی شکستن است انگار!


اما نباید بشکند..

جان سخت تر باید شویمامام پرید

و باید می پرید

سخت است که فردا ، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده 

حرکت کنیم در خیابان ها…

راه برویم

و همان انسان قبلی باشیم!


نه!

نه!

امام نپرید…

هرکس گفته بیخود میگوید

امام اینجاست…

هنوز عطر لبخندش را میشود بویید

امام همین کنار نشسته و میگوید و میخندد…

امام اینجاست!


آری

امام نپرید…

امام پرید؟

باید می…

نه

لطفا کنار عکسش ربان مشکی نگذارید..

امام اینجاست

حسش میکنم…


امام باید؟

پریدن؟