میتوان گفت

چند نفر 

لباس شهادت اندازه‌شان شده بود...

باید پر میکشیدند...


عدو شود سبب خیر...
پ.ن: نگاهمان را به شهدات ، جنگ ، مرگ تغییر دهیم!

         این سخن بررسی حکمت است و باعث رفع تکلیف (برقراری امنیت) نمیشود!

         فرق است بین تکلیف و تقدیر!