امشب...

در های بهشت زده شد

و رمز "فزت و رب الکعبه" نواخته شد...


میتوانیم پشت اماممان وارد شویم؟دعا...

رمز ورود است...

و ضجه...

گریه...

ندبه...

صدای زنگش!


امشب ، شب خیز گرفتن برای پرش است...


حرکت اول بال گشودن است

حرکت دوم سر بالا گرفتن است

حرکت سوم دویدن است...


رمز کار جنون است!


مجنون شو!

جنون انساس را می‌پراند!


سوز باد اشک را ز چشم ها می‌سراند...

و من

اندر خم یک کوچه...

التماس میکنم!

دعایم کنید!