گربه+ک ←گربه کوچک

قهوک و سیاهک

اوج خلاقیت در نام گذاری توسط آباجی!
https://www.instagram.com/p/BVf2D3-DaVjYFAeg0ZJrlk5fWUqMDDB7MS5pF40/