کشتن…

چه فعل زیباییست!


حتی رها کردن…

گم کردن…

به آن زیبایی نیست!چرا زیباست؟

چون در دید مادی هیچ زمان باز نمیگردد!


آه یادم رفت!

آری در دنیای مادی کشتن چه زیباست!


به نظر من

اگر از کسی ، چیزی بدمان بیاید…

کشتنش بهترین راه است!

فوقش بعدا گیر می‌افتیم!

ولی کشتنش لذتش بخش است!


مثلا حسی که در دل داریم!

یا نگاهی که به کسی دارسم!

یا…


چه‌میدانم

ولی کشتن خیلی خیلی جالب است!

و من امشب میکشم!

آری!

او را…

امشب…

شب جمعه...


کشتن بسیار جالب است!

کشتن..

اعتراف قبل از جنایت!

نه!

جنایت نه!

"هنرنمایی" بهتر بیان میکند…


اعتراف هم نه!

اخبار…اخبار قبل از هنرنمایی!