پیسسسس....

و باد خالی میشود!


ماشین راه نمیرود

و شناگر غرق!


پیسسسس...

تولد هم تمام میشود!پیسسسس...


راستی تولدم امروز نیست!