کات!

آقاجان نمی‌آید!

حرفم نمی‌آید...

جمعش کن برویم...

آبمان با این پن توی یک جوب نمیرود!

تا هر زمان که کاسه دل ترکی بردارد و چند قطره حرف بریزد...

یا لبریز شود و سر ریز کند اینجا...


یاعلی مددی!