گربه ای را دیدم

همان که به‌اش دل بسته بودم….

قصد جوجه ام را کرده بود

و من ماندم بین آنکه به او دل ببندم یا به غذایش!


میبینی عشق چه سخت است؟