چندین سال پیش

در چنین روزی..

اتفاقی افتاد


که شاید

چند سال بعد بنویسند

که دنیا را تکان داد!


کسی آمد

که اکنون...

نشسته است

شاید هم دراز کشیده...

شاید فکر میکند...

شاید دغدغه مند است...

شاید بیخیال!...دیگر این روز ها آدم خودش را هم نمیشناسد!