گاهی باید برید!

تا وصل کند...


دل را

دست را

سر را

نگاه را...

نگاه را...

نگاه را...