تا به حال شده است که در کشش باشی؟

هر کدام از دست و پاهایت را به یک طرف بکشند؟سخت تر…

تا به حال شده است که در کشش باشی؟

مغزت ، قلبت ، دلت ، عقلت

هرکدام به طرفی کشیده شود؟


سخت تر…

تا به حال شده است که در کشش باشی؟

دوست ، عشق ، زندگی ، جهانت

هرکدام به طرفی کشیده شوند؟


سخت تر…

تا به حال شده است که…

که… در کشش نباشی؟

دست ، پا ، دست ، پا 

دل ، قلب ، مغز ، عقل

دوست ، جهان ، عشق ، زندگی


هیچ کدام به طرفی کشیده نشوند؟

و تو خفه شوی؟


تا به حال شده است؟