تا چندی قبل

با خود میگفتم چقدر صاحب این عکس سنگدل میباشد!

دقیق تر بگویم تا امشب!


اما امشب 

یکی از زیباترین صحنه ها

برایم این صحنه بود...


شاید بگویید که سنگ دلم...

اما اگر مثل من بنگرید جالب می‌است!


قربانی کردن ، قتل نیست!

من گوسفند نیستم!(شاید...)


حسی جالب داشت برایم...

اما نه از اینکه چیزی جان میدهد(شاید...)


اما مطمئنم که

نه سادیست هستم نه سایر ایست ها

حتی حرکت کن هم نیستم!


من پن‌دار هستم(شاید...)ع.ن : منبع عکس از دوست‌آن میباشند...