بوم!

ماننده ترکیدن جایی ، چیزی...

بوم!

مانند نقاشْ پناهی...

بوم!

رنگی... مانند نقاشی...

رنگی... مانند بازگشت‌چیزی...


الحاصل اینکه...

بوم!