حالم حال بورژوازیست!

گفته بودم قبلا لکن دوباره میگویم

حتی حال سه نقطه و ویرگول و الخ را ندارم

همین فاصله را زورکی میزنم 

حال بورژوازی داشتن این‌گونه‌ست که نه‌تنها نمیفهمندت

بلکه آرزو داری نفهمندت

نه اینکه به تنهایی خو کرده باشی

که گر فهمندت باید خو کنی

دردی که نه خودت داری

که دارایانت دارند

و ندارایانت از تو بدشان می‌آید

و نه از آنان که چسبیده اند به تو

تو بدی! انگار که چیزی جدایی


حالم حال بورژوازیست

حتی خودت هم نمیدانی که چت است

ولی چت هست

چیزی‌ت هستی


حالم حال بورژوازیست...پ.ن: ژورنالیستی

پ.ن: پوپولیستی

پ.ن: ماری‌که‌ماهی‌را‌از‌غرق‌شدن‌نجات‌دادطور!