دلم خواست تا معرفی عام کنم کانال رو!

زیاد دور نیست... توی ایتاعه!

زیاد توش نیستن! هرکی بخواد هست...

و طبیعتا کم میخواند :)


دل‌تراویده ها نوشته میشه

بعضیاش عکسش میفته اینجا

خیلیاش هم نه!


الغرض اینکه بفرمایید

http://eitaa.com/pen_daar