منتظر بودم که کسی بپرسد که چرا چه نمینویسی

لکن نیست

پس حال که غرض نوشتن است

سرم را به همان سروش گاهم میگرمانم


گاه سری میزنم

یاحق