استغفرالله ربی و اتوب الیه

یک قدماستغفرالله ربی و اتوب الیه

یک قدم

استغفرالله ربی و اتوب الیه

دوقدم

استغفرالله ربی و اتوب الیه

گنبدت نمایان شد

استغفرالله ربی و اتوب الیه

بازرسی بدنی

استغفرالله ربی و اتوب الیه

نسیمی که از بال زدن کبوتری بلند شد

استغفرالله ربی و اتوب الیه

رایحه یی از خاک حرم…

استغفرالله ربی و اتوب الیه

السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا


می آمدم به سمتت و دنیا دور میشد

می آمدم به سمتت و خورشید نمایان میشد

می آمدم به سمتت و دریا خروشان بود

می آمدم به سمتت و موج روی موج می آمد

می آمدم به سمتت و

السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا


غرق میشدم و دنیا از من گرفته میشد

غرق میشدم و غیرتو میسوخت

المحبت تحرق ما سوی المحبوب…

غرق میشدم و تو می آمدی…


غرق میشدم و دستم نمی رسید

غرق میشدم و دستم نمیرسید

غرق شدم و دستم رسید…

دستم رسید و دنیا پرید

دستم رسید و متعلقاتش هم…

دستم رسید و نگین انگشترم هم…

دستم رسید و من هم

اسلام علیک یا علی ابن موسی الرضا


استغفرالله ربی و اتوب الیه

یک قدم

استغفرالله ربی و اتوب الیه

یک موج

استغفرالله ربی و اتوب الیه

یک تکه از دنیا

استغفرالله ربی و اتوب الیه

موج ، غرق شدگان را به ساحل میفرستد…


از تو دور میشدم دنیا به من…

از تو دور میشدم و دلم هم از من…

از تو دور میشدم و زمان نزدیک تر میشد

ساعت معنی پیدا میکرد

از تو دور میشدم و نوشته هام کمرنگ تر میشد

و من…

منی نبود که بخواهد بنویسد…

تو مینوشتی…

و حالا که از تو دورم…

صدایت نمیرسد…

السلام علیک یا ولی الله و رحمة الله و برکاته


استغفرالله ربی و اتوب الیه

یک قدم…
پ.ن: تازه آمدم و دلتنگترم...