طبق معمولِ متن هام...
نمیدانم!
اما فکر میکنم که این آخرین متنی باشد که در این اتاق میچسبانم...

نمیدانم
اما شاید...
شاید که نه... حتما!
باز هم مینویسم...
آدرسش؟
ای بابا مگر چقدر اینجا سر میزدید که آدرس میخواهید
آدرسش توی اتاقم همان گوشه
دفترم!

آدرس اچ تی تی پی دونقطه والخ اش را بلد نیستم!

شاید در آینده برایش ساختند!
فعلا اما ندارد...

نوشتن خوب است...
اما فعلا تنها مینویسم! و تنها میخوانم!

شاید کمی در افسران گذاشتم...
ولی اینجا...
نمیدانم

مهم هم نیست
اصلا بلد نبودم بنویسم
یک خزعبل نویس کمتر!

یاعلی...