باسمه...


خوب یا بدش را کاری ندارم

ولی

از کوروش اطلاعات درستی نداریم

دستور نامه ای نداریم

هر کس بخواهد هر جور که بخواهد تفسیرش میکند

از عدل مطلق تا ظلم محض بالا و پایینش میکنند...

دوست داران زیادی دارد

از هر قشری...

با هر هدفی..

با هر سبکی برای زندگی...


اما


از علی (علیه السلام) اطلاعاتی هست

رشادت ها...

فداکاری ها...

صحبت ها

تماما مستند و موثق...

اما

میدانی؟

خیلی ها قبولش نمیکنند...

خیلی ها معاندش هستند...

چرا؟

چون سبک زندگی دارد

مسلکی مشخص...

سیره ای معیّن..

هدفی واحد.

دستور نامه ای متقن...

چون نمیتوان او را هرجور که خواست تفسیر کرد

چون باید او را گوش داد...

چون باید او را مطیع بود...

اطاعت کرد...


میدانی؟

گوش کردن سخت است!

اطاعت سخت است...

اطاعت اولین امتحان تاریخ بود!

سخت ترین امتحان هم...

شیطان...

انسان..

ابراهیم

بنی اسرائیل..

مسلمین...

ایرانیان قبل از فتنه

ایرانیان بعد از فتنه...

من!

تو!...

و...


یاعلی مددی!