امروز...

داریم به روز های آخر میرسیم

امروز برمیگردیم...

از سرزمین اربعین...

به سرزمین پول!


به آنجایی که دیگر پیام هایمان دانه ای ۵۰۰ تومان نمی افتد

تماسمان دقیقه ای ۱۵۰۰ تومان نمی افتد

ارتباطمان با اهل دنیا اینقدر برایمان گران تمام نمیشود!

جالب بود 

اربعین نشان میداد که ارتباط با زمینیان چندان هم ارزان نیست!

برای ارتبط باید خط اربعینی خرید!

با زبان اربعینی ها سخن گفت!

با چشم اربعینی دید...


دارد زمانی میرسد که باید به همان دنیای پستمان برگردیم...

نه اشتباه نشود! پست (به نصب پاء و سکون سین) بودن صفت نیست!

بلکه ذات دنیا است (لاعَرَضٌ بل ذاتُه دنی)

دنیا هرچقدر هم عزیز باشد باز هم دنیا است!


داریم میرویم و من هنوز جزء این پستی ام...

داریم میرویم و من هنوز دنیاییم...

البته بگویم میشود در دنیا بود و دنیایی نبود!

برخی هستند که "فی الناس" هستند ولی "مع الناس" نیستند!


داریم میروم و من هنوز لیلا را نیافتم!

گشتم...

شاید هم نه! شاید هم درسته نه! شاید هم در جای درست نه!

۳ تا نه به یک آری

تسلیم!

نگشتم!

علی ای حال

بی لیلا برمیگردم!


داریم برمیگردیم...

دستم به ضریح مطهر خورد...

ولی دلم نخورد!

فکرم نخورد!

دنیایم نخورد!

جهان بینیم نخورد!


داریم برمیگردیم...

من اما برنمیگردم!

منی که در دنیا جامانده ام چگونه به جایی که از آن نرفته ام بازگردم؟


یالیلا!پ.ن: در جواب سوالتان که لیلا دیگر چه صیغه ایست!؟

خواهم گفت که در آینده ای نچندان دور جواب میدهم!