مگر بهتر از اینجا هم داریم؟

مگر باصفا تر از اینجا هم هست؟

که گفته که ایوان نجف صفا دارد؟

گل گفته!

آفرین براو!

ایوان نجف عجب صفایی دارد!؟

اصلا ایوان نجف یعنی صفا!

احتمالا قدیم تر ها به هر جای باصفایی میگفتند با ایوان نجف...

و بعد این صفت را از اینجا گرفتند!

دلیل صفایش هم مشخص است...

امیرالمومنین مفهوم صفاست و ایوانش مصداقش..

کلا از قدیم

رنگ طلایی زیاد به من نمیچسبید

اما این گلدسته ها ، طلایی نیست!صفاییست!

کاری هم به رفیق باصفایمان که از قضا صفایی هم است ندارم...

اصلا دیگر به او میگویم ایوان نجفی!


وقتی وارد حرم شدم

چشمم که به ضریحشان افتاد

اول از همه فقط ابهت دیدم و ابهت!


نزدیکتر که شدم بوی جنون می‌آمد...

ضریح را که در آغوش کشیدم آرام شدم...


نمیدانم چرا اکثرا میگریستند!

من که فقط میخندیدم...

ولشان کن

بگذار مجنون بخوانندم

من هم ایوان نجفی را همین میخوانم

او هم مرا

ما هم ایوان نجف را...

اصلا میگویم چرا انقدر اینجا دلچسب شده است ها...

نگو اینجا دارالمجانین است...

جنون در هوا میپاشند...

هوا جنون انگیز شده!

صفا همان جنون است انگار

به ایوان نجفی بگویم جنونی؟


یالیلا!