بر جامِ برجام ترکی بنشست

و مستی ز سر دولت پرید!


حال ببینید بی شراب ، غش باید کرد!