به سمت تو می دویدم

تو میرفتی

غروب میکردی...


من میرفتم

به سمت من می دویدی

طلوع میکردی...


خورشید جان!

به سمت هم دویدیم

ولی به هم نرسیدیم...


چقدر ناهماهنگیمان ، هماهنگ بود!