جزای خیانت به لیلا

دربند شیرین شدن است...

و چه تلخ شیرینی است ، شیرین تلخ...


شیرینی لیلا کجا و...

تلخی شیرین‌...


یالیلا