پیمانه که لب پَُر شد

هر چه #سرریز شود

ناقابل فهم میشود....


و چه شیرین است این ناقابل فهم ها