برخی رفاقات

هرچه نزدیک‌تر میشوند...

به فروپاشی نیز...