دنیا از زمانی که آفریده شد...

رمز آلود بود!

تاریک...

سرد...


ولی گرمایی باید!

نوری نیز!


وتنها کسانی پی به این ذموز بردند که نور داشتند!#العلم_نورٌ