چرا انقدر ساده ایم؟


چند روز پیش ترامپ گفت هیچ ایرانی حق ورود به آمریکا را ندارد..

و امروز دادگاه آمریکایی گفت ایرانی ها وارد شوند...این یعنی چه؟

یعنی #آمریکا_بد_نیست

بلکه #ترامپ_بد_است...


یعنی:

مرگ بر ترامپ 

به جای

مرگ بر آمریکا...
همه ی این جنجال های اخیر هم کمک کننده ایشان بوده...

#بیدار_شویم


#مرگ_بر_آمریکا