و قطره‌ای چکید...

             و اندکی نزدیکتر شدیم...

به زمین...

             به آسمان!

پ.ن: تغییرنامه ی عکس!