نشسته ام به تماشای رفتنت...

برو دیگر...

تا به کارهایم برسم

مثلا انتظار بازگشتت!