از این وضع خسته شده ام!

چه در این صفحه...

چه در صفحات دیگر

چه بیرون از این دفتر مجازی!


اینجا...

من نوشتم...     شما نخواندید...


باید تغییری بدهم!

مثلا...


شما بنویسید...            من نمیخوانم...

یا حتا

من نمینویسنم...          شما بخوانید!

این جالب تر شد...


یالیلا!