و دنیا...

معرکه ای شده...

برای پرتاب حواس...

و حواس

آماده تا پرت شوند

به دور تر از آنچه که دور پن‌داری...


و دنیا معرکه ای شده

برای بازگرداندنت

به آنجا که

حواست را گذاشته و خود را پرت کرده ای

به دور تر از آنچه که دور پن‌داری...

به نزدیکتر از آنچه که نزدیک پن‌داری...

پن‌داری؟

.

.

.
پ.ن: در راه اهواز...