متاسفانه علاوه بر شعور شهادت ، لیاقتش رو هم نداشتیم

الحاصل اینکه هنوز #زنده نگشته ایم!


لهذا سلام علیکم...