شرمنده!

خشکیده!

چشمه را میگویم!

خزئبل پرانمان خراب گشته...

لذا تقاضا میگردد که...


حتا تقاضایی هم نمیگردد!نمی آید دیگر!

جالب است!

همین نمی‌آید ، می‌آید!

که همان بهتر که نمی‌آمد...


فعلا...

شاید لختی دیگر آمد!

تا آمدنش ، نمی‌آیم!

یعنی نمی‌آید!


چه می‌گویم؟

یاعلی!