بسمه النور...


سه...

سه روز...

سه روز میهمانم...

خودش گفته گنهکاران بیایند...

لذا میرویم!


اگر بازگشتم که هیچ

وگرنه...

شما باز میگردید!


التماس دعا...واقعی!

یاعلی مددی...

یاهو!