میخواهم دنیا را بگیرم!

جهان را تصاحب کنم...

و پس از آن!


از خودم بپرسم بعدش چه؟