با شعار آزادی...
خواسته های‌ خود از ما را
اهداف خود خواسته ی ما قرار میدهند!


به عنوان مثال
آزادی زن را ، برده ی اجتماع شدن تعریف میکنند!
و مرد را... بنده ی پول شدن...

نامش را تهاجم فرهنگی گذاشتیم...
میگویند توهم توطئه!
و کم کم به سمتی میبرندمان که... استعمار فرا‌نو...


و دنیا شده بازیچه ی دستشان!
درحالی که باید بازیچه ی ما باشد!!
از جنس ”لهوٌ و لعبٌ“ ها...