بسم النور

الو یک دو سه

امتحان میکنیم

سسسس ، ییییییییی ، ااااااااااااا


خوب درست کار میکنه!

خواستم فقط یه نکته رو عارض بشم

و اونم این که

هر کسی برای عملی نیاز به انگیزه دارد

حال این شخص اگر پن‌داری باشد و عملش هم پن‌داری!

یکی از انگیزه هایش میشود نظرات خواننده ها...


حال کمی دلمان را بگرمید ای رفیقان!

که دل گرمی میتواند مارا کمی قوت قلبی دهد!

البت دو قورت و نیم باقی میماند و این قوت ، نیم قورت را تامین میکند!

لاکن

کاچی بعض ز هیچی!

فلذا التماس دعا!پ.ن: بنویس باباجان من ، اون انگشتای بولوریت نمیشکنه :)